خرید اینترنتی کتاب و نوشت افزار

بادبادک هایی در جستجوی خدا

بادبادک هایی در جستجوی خدا

بادبادک هایی در جستجوی خدا

چه شیرین وماندگار بود زمانی که در کودکی آرزوها را همراه با شوق و امید سوار بر بادبادک های خوش آب و رنگمان می کردیم و چشم به راه و نظارگر باد بودیم تا همه این شوق را بر بالهای رنگی اش در آسمان آبی، رقصان و شاد همراهی کند. اما امان از زمانی که باد سر ناسازگاری داشت، یا با نیامدنش ما را در انتظار می گذاشت و یا با وزش زیاد همه شوق ما را در چشم بر هم زدنی به یاس تبدیل می کرد.

اما شاید همه شیرینی و ماندگاری این بازی کودکیمان در این خلاصه می شد که نا امید نمی شدیم و باز کمر همت می بستیم برای ساخت بادبادک بعدی با روش هایی متفاوت، تا شاید این بار بادبادک های رنگیمان بیشتر بتواند، در مقابل باد از خود استقامت نشان دهد. و مدت زمان بیشتری در آسمان خود را سبک بال و بی پروا رها کند.

امروز 24 دی و 14 ژانویه که مصادف با روز جهانی بادبادک است. چه زیبا و عجیب خاطرات شیرین، توام باصداهایی از سر شوق همراه با قدمها و پشتکاری مضاعف به خاطر می آید.

توصیف حال و هوای آن روزها، رقص زیبای بادبادکها و مقاومتشان درمقابل باد، در مقایسه با حس وحالمان دراین روزها عجیب اما جالب به نظر می رسد، و این سوال در ذهنمان تداعی می شود.آیا خودمان را همراه با بادهای سهمگین روزگارمان رقصان کرده ایم؟ یا اینکه با هر وزشی  به راحتی در هم می شکنیم، بی آنکه شوقی برای بازسازی دوباره خود درومان داشته باشیم.

هرچند، امروز با مرور گذشته و خاطرات شیرین کودکی می توان به راحتی رها و سبک بال بودن بادبادک در آسمان را الگوی مناسبی برای رهایی انسان در مشکلات و پیچیدگی های زندگی دانست. همان طور که همیشه باد، موافق بادبادک ها نمی وزد. ما نیزدر زندگی، با باد های موافق و مخالف و ناملایمت های فراوانی روبه رو هستیم.

بنابراین بهتر است همانند بادبادک در مواجه با  بادهای موافق و مخالف زندگی، بهترین رویکرد  و عملکرد را از خود نشان دهیم.

زمانی که در مسیر زندگی با شرایط خوب و مناسبی روبه روهستیم، بهترین کار لذت بردن از حال و سپاس گذار بودن از خالق آسمان و زمین خواهد بود و هنگامی که با بادهای مخالف زندگی به طرق مختلف مواجه می شویم، متوقف نشدن و شروعی دوباره توام با امید، پایان خوشی را برای ادامه ی مفید به هر انسانی خواهد داد. درست همانگونه که، در وزش بادهای قوی به بادبادک سنگین تری نیاز داریم تا به پروازمان در آسمان تدوام بیشتری دهد.

 نوستالژی روز جهانی بادبادک معرفی کتابمطالب مرتبط

روز جهانی سلامت روان
روز جهانی معلم
شکستن موانع زبانی با ترجمه

نظرات کابران باهوک ریویو