خرید اینترنتی کتاب و نوشت افزار

چرا شاهنامه را دوست داریم؟

چرا شاهنامه را دوست داریم؟

چرا شاهنامه را دوست داریم؟

این پرسش پرسشی است نغز و بنیادین و به گونه ای، ناگزیر و فرونا نهادنی که هرایرانی، آنگاه که در خویشتن می اندیشیده است، دست کم یک بار در درازنای زندگانی خویش کوشیده است پاسخی بدان بدهد. هرکس هر زمان می تواند با پرسشهایی چند که به انگیزه هایی گوناگون درذهن او برانگیخته می‌شود رویاروی باشد و پارهای از آنها را پاسخ بدهد و پارهای دیگر را، پاسخ ناداده، فرو بنهد و بیش بدانها در نپیچد؛ اما این پرسش از آن پرسش هاست که به ناچار می باید به پاسخ برسد، زیرا پاسخ آن، مانند پاسخ بیاری از پرسش ها که از ذهن آدمی می گذرند و دمی در آن اخگر وار می درخشند؛ سپس، آرمیده در نهانگاه نهاد، آن تاریکخانۀ خاموشی و فراموشی که استودان اندیشه هاست، جاودانه از یاد می‌روند، نیست. انسان ایرانی نمی تواند از پاسخ این پرسش که: چرا شاهنامه را دوست دارم؟

 سر بر تابد و تن در زند، زیرا اگر بدان پاسخ ندهد، خویشتن را چونان ایرانی نخواهد شناخت یا بازنخواهد یافت. اگر بپذیریم که انسان ناخویشتن شناس که چیستی و هستی تاریخی و فرهنگی و منشی خود را از دست داده است - یا هنوز در روزگاران خامی و آغازینگی به سر میبرد و بدان دست نیافته است. - به راستی و در معنای درست و و «پدیدار شناختی» واژه انسان شمرده نمی‌تواند شد، ارج و کارکرد پاسخ این پرسش، بدان سان که پرسشی چنین بنیادین و نهادین و سرنوشست ساز را می سزد و می برازد، بر ما آشکار خواهد شد.

ما هنگامی که بدین پرسش پاسخ می‌دهیم که: شاهنامه را چرا دوست داریم؟ سرنوشت خویش را میخواهیم بر پایۀ سرشت خویش، بسازیم و آینده و اکنونمان را بر شالوده هایی استوار و پایدارا بر خاره هایی هزاره ای بنیاد نهیم که گذشتۀ گران سنگ و شکوهمندمان را می سازند و بر پای و بر جای می‌دارند. آری! بر پایۀ آنچه به کوتاهی نوشته آمد، شاهنامه نامۀ سرشت ایرانی است؛ هم از این روست که نامۀ سرنوشت ایرای نیز هست. از آن است که ایرانی سرشتین که ایرانی بیدار دل و جان آگاه هم اوست. شاهنامه را دوست می‌دارد و به پاس این دوستداری آن را می‌خواند و می‌کاود و بر می رسد تا بتواند سرنوشتی را، هوشیار و بیدار، خرده سنج و باریک بین، رقم بزند که همساز و دمساز با سرشت وی باشد و زیبنده و برازندۀ وابستگی و نامی نازشخیز که بخت آن رایافته است که در جهان بدان سر برافرازد و بنازد: ایرانی

مقدمۀ شاهنامه : دکتر میر جلال الدین کزازی


چرا شاهنامه را دوست داریم؟
شاهنامه خوانی شهرام ناظری فردوسی
نظرات کابران باهوک ریویو